Ośrodek Informacji Naukowej

Witaj na stronie powitalnej Ośrodka Informacji Naukowej:)

O Ośrodku Informacji Naukowej...
Do zadań Ośrodka Informacji Naukowej, działającego w ramach Biblioteki Głównej WSG, należy między innymi:

 • gromadzenie informacji o uczelnianych oraz zewnętrznych wydarzeniach konferencyjnych, seminariach i wykładach otwartych związanych z kierunkami kształcenia i badań realizowanych w WSG;
 • popularyzacja działalności naukowej WSG,
 • udostępnianie informacji na temat finansowania badań i działalności naukowej w WSG,
 • budowa systemów informacyjno-wyszukiwawczych opartych na aplikacjach bazodanowych,
 • zapewnianie dostępu do czasopism elektronicznych celem zaopatrzenia społeczności akademickiej w aktualne źródła wiedzy,
 • udostępnianie źródeł informacji dziedzinowej, bibliografii, katalogów i adresów bibliotek cyfrowych.
  Zachęcamy do korzystania z naszego serwisu. Wszelkie uwagi można kierować na adres: oin@byd.pl.

W bieżącym roku przewiduje się dalszą realizację przedsięwzięć rozpoczętych w latach ubiegłych, do których zalicza się:

 • budowę narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych pozwalających na udostępnianie informacji o dorobku naukowym pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowo-badawczych zatrodnionych w WSG,
 • utworzenie bazy tematów i zawartości prac dyplomowych i magisterskich powstających na terenie naszej uczelni,
 • rozbudowę uczelnianej biblioteki wirtualnej dostępnej za pośrednictwem platformy ONTE,
 • wspomaganie rozwoju Biblioteki Badawczo-Metodycznej będącej jednostką usługową dla kadry naukowej WSG,
 • monitoring rynku czasopism elektronicznych pozwalający na dobór jak najlepszych źródeł profesjonalnej wiedzy dla studentów i pracowników naukowych WSG.
 • rozwój bibliotecznego systemu administrowania zbiorami, z naciskiem na umożliwienie administrowania wypożyczeniami na terenie filii bibliotecznych przy wydziałach i ośrodkach zamiejscowych WSG.