Aktualne Pozycje Literaturowe

 

L.p Tytuł publikacji ISBN
1 Zeszyty Naukowe WPSTiH nr 1. Turystyka jako czynnik rozwoju miast, regionów i obszarów wiejskich ISBN 83-914008-1-6
2 ZESZYTY NAUKOWE WPSTiH  nr. 2. Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce. Fakty, intencje, potrzeby rozwoju ISBN 83-914008-2-7
3 Przewodnik po zespołach pałacowych i dworskich ISBN 83-87419-76-1
4 Gospodarka turystyczna wobec integracji i rozszerzania się Unii Europejskiej ISBN 83-914008-5-9
5 Zeszyty Naukowe WSG, t. 1, nr 1, Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju turystyki w układach regionalnych i lokalnych, 2004 ISSN 1733-8891
6 Zeszyty Naukowe WSG, t. 2, seria: Informatyka stosowana, nr 1, Systemy i technologie informatyczne w gospodarce turystyczne, 2004j ISSN 1733-8891
7 Zeszyty Naukowe WSG, t. 3; Seria: Turystyka i rekreacja, nr 2, Teoria i praktyka w turystyce, 2005 ISSN 1733-8891
8 Zeszyty Naukowe WSG, T. 4; Seria: Turystyka i rekreacja, nr 3, Jakość usług i towarów w obrocie ISSN 1733-8891
9 ZN WSG, t. 5, seria: Informatyka stosowana, nr 2, Informatyka, edukacja, gospodarka, turystyka, 2007 ISSN 1733-8891
10 ZN WSG, t. 6, seria: Turystyka i rekreacja, nr 4, Problemy turystyki XXI wieku ISSN 1733-8891
11 Turystyka siłą napędową w działaniach na rzecz zwalczania skutków ubóstwa, tworzenia miejsc pracy i harmonii społecznej, ISBN 83-914008-6-7
12 Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych ISBN 83-922276-1-1
13 Podstawowe idee i koncepcje w geografii t. 2 Człowiek w badaniach geograficznych ISBN 83-922276-2-X
14 Architektura, urbanizm, studia, t. I ISBN 83-922276-0-3
15 GEO - architektura, urbanizm, studia, t. II, 2006 ISBN 83-922276-3-8
16 Sto lat budynku od szkoły realnej do Uniwersytetu. Od szkoły realnej do uniwersytetu ISBN 978-83-61036-00-5
17 Narody w Europy. Tożsamość i wzajemne postrzeganie ISBN 978-83-922276-5-6
18 „Podstawowe idee i koncepcje w geografii”, T. 3 Geografia a przemiany współczesnego świata ISBN 978-83-92276-9-4
19 Czas wolny – uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze ISBN 978-83-61036-04-3
20 Archidiecezja Gnieźnieńska w świetle sprawozdań duszpasterskich 1950-1981 ISBN 978-83-61036-16-6
21 ARS – architektura, urbanizm, studia, t. III, 2007 ISBN 978-83-61036-20-3
21a VIA - architektura, urbanizm, studia, 2008  ISBN 978-83-61036-68-7
22 Sąd i poznanie w fenomenologii Edmunda Husserla, ISBN 978-83-61036-24-1
23 Szkice o wychowaniu agonistycznym ISBN 978-83-61036-32-6
24 Społeczne konteksty jakości życia ISBN 83-922276-8-7
25 „Społeczeństwo – Gospodarka – Kultura”, t. 2  Autorytety w życiu społecznym ISBN 978-83-61036-36-4
26 Studia i Analizy Europejskie nr 2 ISBN 978-83-61036-32-6
27 Studia i Analizy Europejskie nr 3  
28 Podstawowe idee i koncepcje w geografii t. 4 Terytorium, region, miejsce – czas i przestrzeń w geografii, ISBN 978-83-61036-44-9
29 Dylematy współczesnego liberalizmu ISBN 978-83-61036-40-1
30 Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce ISBN 978-83-61036-48-7
31 Don Juan w przemianach kultury ISBN 978-83-61036-52-4
32 Hip hop. Kultura miasta ISBN 978-83-61036-28-9
33 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie ISBN 83-914008-4-0
34 Zarys technologii żywności i towaroznawstwa ISBN 83-914008-8-3
35 Podstawowe koncepcje i metody zarządzania ISBN 83-922276-4-6
36 Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich ISBN 83-922276-6-2
37 Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego ISBN 978-83-61036-60-9
38 Statystyka opisowa ISBN 978-83-61036-88-3
39 Transport w Turystyce cz.1 Charakterystyka rynku transportowego ISBN 978-83-61036-80-7
40 Bezpieczeństwo i audyt systemów informatycznych ISBN 978-83-61036-92-0
41 Język i przedstawienie  ISBN 978-83-61231-28-8
42 Wpływ wybranych problemów gospodarki globalnej na rozwój lokalny ISBN 978-83-61036-05-0
43 Architektura zaczyna się ponad horyzontem ISBN 978-83-927218-1-9
44 Zeszyty Naukowe tom 7, nr. 5: Wybrane problemy turystyki i rekreacj, 2008. ISSN – 1733-8891
45 Kształcenie komplementarne a dydaktyka języków obcych ISBN 978-83-61036-64-7
46 Kompetentny pracownik hotelu ISBN 978-83-61036-25-8
47 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim ISBN 978-83-61036-13-5
48 Zeszyt Naukowy tom 8: Ekonomia nr 1, 2009 ISSN 1733-8891
49 Aglomeracje Miejskie w Polsce. ISBN 978-83-61036-48-7
50 Rezonujący Rozum Nauki a Rozumność Intuicji ISBN 978-83-61036-41-8,
ISBN 978-83-87479-46-6
51 Zeszyt Naukowy t.10 nr. 3 Informatyka w Biznesie, 2010 ISSN 1733-8891
52 Zeszyt Naukowy Nr. 9: EKONOMIA t. 2, 2010 ISSN 1733-8891
53 ECO - Architektura, Urbanizm, Studia, 2010  ISBN 978-83-61036-53-1
54 Odsłony Kapitalizmu, 2011  ISBN 978-83-61036-63-0
55 AQUA - Architektura, Urbanizm, Studia, 2011  ISBN 978-83-61036-51-7
56 Szlakiem złamanych traktatów, 2011 ISBN 978-83-61036-43-2
57 HETEROGLOSSIA nr 1/2011 ISSN 2084-1302
58 Wykłady z historii myśli ekonomicznej ISBN 978-83-61036-65-4
59 Poznawanie Kazimierza Hoffmana, 2011  ISBN 978-83-61036-47-0
60 Podstawy i zasady eksploatacji urządzeń technicznych, 2012 ISBN 978-83-61036-79-1
61 Zeszyt Naukowy T. 12, nr 4 Informatyka w gospodarce, 2011 ISSN 1733-8891 
62 Zeszyt Naukowy T. 13, nr. 3 Ekonomia, 2011  ISSN 1733-8891
63 Culture & Education nr 5 (79)/2010 ISSN 1230-266X
64 Kultura i Edukacja nr 2(81)/2011 ISSN 1230-266X
65 Kultura i Edukacja nr 3(82)/2011 ISSN 1230-266X
66 Kultura i Edukacja nr 4(83)/2011 ISSN 1230-266X
67 Kultura i Edukacja nr 7(86)/2011 (w j. chińskim) ISSN 1230-266X
68 Kultura i Edukacja nr 1(87)/2012 ISSN 1230-266X
69  Podstawowe idee i koncepcje w geografii, tom 5 (Ujęcia i problemy badawcze współczesnej geografii), 2009  ISBN 978-83-61036-x 
70 Podstawowe idee i koncepcje w geografii, tom 6, 2010 - Łódź  
71 Podstawowe idee i koncepcje w geografii, tom 7, (Związki geografii z innymi naukami), 2011/12 ISBN 978-83-61036-99-9
72 Funkcje poznawcze i praktyczne geografów. 5 Forum Geografów Polskich (Geografia wobec problemów współczesności), .......  ISBN 978-83-61036-35-7
73 Zeszyty Naukowe, t. 15, nr 7 (..... ), 2010 ISSN 1733-8891
74 Krajobraz społeczno-kulturowy województwa kujawsko-pomorskiego na tle innych regionów Polski, 2012 ISBN 978-83-61036-94-4
75  Zasady sporządzania przypisów, powołań i bibliografii załącznikowej, 2012 ISBN 978-83-61036-91-3 
 76 Rozwój ptencjału WSG w Bydgoszczy w zakresie kształcenia logistyczno-transportowego, 2012  ISBN 978-83-61036-x 
77   Przemiany funkcji miast historycznych w kontekście turystyki i rozwoju zrównoważonego (wersja angielska), 2012  ISBN 978-83-61036-x  
78   Społeczno-przestrzenne aspekty wykorzystania funduszy UE na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, 2012  ISBN 978-83-61036-75-3 
79  System kultury w Bydgoszczy, 2012  ISBN 978-83-61036-75-5 
80  Komercjalizacja sieciowych produktów turystycznych woj. kuj.-pom.  ISBN 978-83-61036-x 
81  POdstawy teoretyczno-metodologiczne studiów geograficzno-miejskich. Studia z metodologii geografii miast  ISBN 978-83-61036-95-1 
82  Heteroglossia nr 2/2012  ISSN 2084-1302 
83  Architektura miast III (Architektura malowana, architektura rzeczywista. Miasto z epoki Leona Wyczółkowskiego), 2012  ISBN 978-83-61036-90-6