logo

Regulamin organizacyjny Biblioteki Głównej WSG w Bydgoszczy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ 
WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI
W BYDGOSZCZY

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Gospodarki działa na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z pózn. zm.) oraz Statutu Wyższej Szkoły Gospodarki.
2. Regulamin określa podstawowe zadania, zakres działalności i zasady organizacji
Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Gospodarki.
 
II. ZADANIA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ WSG
 
1. Podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni stanowi Biblioteka Główna, której podlegają wszelkie zbiory biblioteczne i system informacji naukowej,  w  tym zbiory wyodrębnione.
2. Do zadań Biblioteki w szczególności należy:
a) gromadzenie i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z potrzebami
dydaktyczno-badawczymi Uczelni,
b) opracowywanie, magazynowanie, przechowywanie i ochrona zbiorów,
c) zarządzanie zintegrowanym systemem biblioteczno-informacyjnym Uczelni,
d) udzielanie informacji o zbiorach i innych źródłach wiedzy,
e) organizacja dostępu do elektronicznych publikacji i baz danych,
f) prowadzenie zajęć dydaktycznych i szkoleń dla studentów i pracowników WSG,
g) współpraca z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi (w tym wypożyczenia międzybiblioteczne). 
 
III. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
 
1. Integralnymi jednostkami organizacyjnymi Biblioteki Głównej są: Centrum Dokumentacji Europejskiej oraz biblioteki filialne.
2. W Bibliotece Głównej mogą być tworzone księgozbiory wydzielone.
3. Filie Biblioteki Głównej są tworzone, przekształcane i likwidowane przez rektora na wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej.
4. Biblioteką Główną kieruje dyrektor, który sprawuje nadzór nad systemem informacyjno-bibliotecznym Uczelni.
5. Nadzór nad działalnością Biblioteki Uczelnianej sprawuje Rada Biblioteczna, która jest organem opiniodawczym rektora. Kompetencje Rady Bibliotecznej, jej skład oraz tryb powoływania i odwoływania członków określa Statut WSG oraz Regulamin Rady Bibliotecznej.
 
 
IV. DYREKTOR BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ WSG
 
1. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje rektor na wniosek Rady Bibliotecznej, po zasięgnięciu opinii Senatu.
2. Do zadań dyrektora należy:
a) nadzór merytoryczny nad systemem biblioteczno-informacyjnym WSG,
b) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,
c) planowanie strategii i kierunków rozwoju Biblioteki,
d) przygotowywanie projektów planu rzeczowo-finansowego w ramach przyznanych
Bibliotece środków finansowych i nadzorowanie ich wykonania,
e) określanie zasad gromadzenia i opracowania zbiorów,
f)  prawidłowe gospodarowanie powierzonym majątkiem Biblioteki,
g) przygotowywanie sprawozdań z działalności,
h) realizacja uchwał Rady Bibliotecznej,
i) dbanie o rozwój zawodowy podległych pracowników,
j) wnioskowanie do Prezydenta WSG w sprawie nawiązywania i rozwiązywania
stosunków pracy, jak również awansów, nagród i wyróżnień oraz kar dla
pracowników Biblioteki,
j) ustalanie zakresów obowiązków podległych pracowników,
l) współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych WSG w sprawach
realizacji planów badawczych i zadań dydaktycznych.
4. Dyrektor realizuje swoje zadania przy pomocy zastępcy dyrektora.
5. Zadania i kompetencje zastępcy określa dyrektor. W razie potrzeby zastępca
może, w porozumieniu z dyrektorem, realizować wszystkie jego zadania.
 
V. PRACOWNICY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ WSG
 
1. Pracowników Biblioteki, zatrudnia Prezydent WSG na wniosek dyrektora.
2. Pracownicy Biblioteki zobowiązani są do:
a) starannego wypełniania powierzonych obowiązków,
b) doskonalenia zawodowego,
c) dbałości o mienie biblioteczne,
d) przestrzegania regulaminów wewnętrznych WSG i Biblioteki,
e) przestrzegania zasad BHP i ppoż. obowiązujących w WSG.
3. Uprawnienia pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego WSG regulują przepisy Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o bibliotekach, Kodeksu pracy, Statutu WSG oraz dokumenty wewnętrzne WSG.
 
VI. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Regulamin organizacyjny Biblioteki Głównej, uchwalony przez Senat WSG, na wniosek Rektora, w dniu 26.06.2012 r., wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 
 
                                                                    Przewodniczący Senatu
                                                              prof. WSG dr Kazimierz Marciniak
                                                                                Rektor

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.