logo

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej WSG

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW 
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Regulamin określa zasady udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej WSG w Bydgoszczy i filii oraz egzemplarzy sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
2. Zasady udostępniania zasobów elektronicznych określają warunki licencji i stosowne regulaminy.
3. Korzystać ze zbiorów mogą wszyscy zainteresowani: studenci, słuchacze studiów podyplomowych, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG; absolwenci,  pracownicy i emeryci WSG oraz osoby spoza Uczelni.
4. Wypożycza się książki tylko pracownikom, studentom i słuchaczom studiów podyplomowych WSG. 
5. Osoby spoza Uczelni chcące korzystać ze zbiorów Biblioteki Głównej WSG pokrywają koszty określone w Cenniku usług i opłat Biblioteki WSG.
6. Warunkiem korzystania ze zbiorów jest okazanie:
1) dowodu tożsamości – słuchacze studium podyplomowego, słuchacze UTW WSG, emeryci WSG,
2) stosownej legitymacji – studenci, uczniowie, pracownicy WSG,
3) karty bibliotecznej – osoby spoza Uczelni.
7. Kartę biblioteczną wydaje się osobom spoza Uczelni na podstawie dowodu tożsamości:
1) jednorazowa (bezpłatna) karta uprawnia do korzystania z czytelni osobie spoza Uczelni nie częściej niż raz w semestrze,
2) roczna (płatna wg Cennika usług i opłat Biblioteki WSG) karta uprawnia do korzystania z czytelni osobie spoza Uczelni,
3) nie można jej odstępować innym osobom, a o jej zaginięciu lub zniszczeniu należy natychmiast powiadomić dyżurnego bibliotekarza. Za wystawienie duplikatu pobiera się opłatę zgodnie z Cennikiem usług i opłat Biblioteki WSG.
8. Materiały biblioteczne zakupione w ramach grantów i projektów pracownicy WSG zobowiązani są zwrócić do Biblioteki w ciągu 3 miesięcy od ich zakończenia. 
 
II. ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW
 
1. Użytkownicy Biblioteki zobowiązani są do:
- przestrzegania regulaminów bibliotecznych,
- wpisywania się do księgi odwiedzin,
- dbałości o powierzone mienie,
- zgłaszania zauważonych szkód dyżurnemu bibliotekarzowi,
- stosowania się do poleceń bibliotekarzy,
- bezzwłocznego poinformowania o zmianie danych osobowych.
2. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz głośnych rozmów, używania telefonów komórkowych oraz picia i spożywania posiłków.
3. Za zniszczone lub zagubione materiały pobierane są opłaty zgodnie ze stawkami zamieszczonymi w Cenniku usług i opłat Biblioteki WSG.
4. Użytkownicy, którzy nie przestrzegają regulaminów, mogą być decyzją dyrektora Biblioteki Głównej WSG czasowo pozbawieni prawa do korzystania z zasobów.
5. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej i bibliotek filialnych ustala dyrektor Biblioteki Głównej WSG w porozumieniu z jednostkami zamiejscowymi. O zmianie godzin udostępniania zbiorów lub czasowym zawieszeniu działalności Biblioteki, użytkownicy powiadamiani są osobnym zawiadomieniem na stronie internetowej Biblioteki, w ISAPS-ie lub innym miejscu.
6. Studenci, kończący studia, zobowiązani są do uregulowania zaległości wobec Biblioteki Głównej WSG (otrzymują wpis na karcie obiegowej). 
7. Pracownicy, kończący pracę w WSG, zobowiązani są do uzyskania zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki Głównej WSG.
8. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji dyrektora Biblioteki Głównej WSG.
 
III. KORZYSTANIE Z CZYTELNI
 
1. Okrycia wierzchnie, torby itp. należy zostawić w szafkach przed Biblioteką.
2. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do pozostawienia dokumentu stwierdzającego ich tożsamość u dyżurnego bibliotekarza i wpisania się do księgi odwiedzin.
3. Zamówienie składa się na odpowiednich fiszkach u dyżurnego bibliotekarza.
4. Czytelnik korzystający z zasobów Biblioteki może jednorazowo przeglądać trzy pozycje.
5. Zbiory udostępniane w Czytelni można wynosić poza jej obręb jedynie za zgodą dyżurującego bibliotekarza.
6. Nie wolno korzystać z własnych materiałów bez zgody dyżurującego bibliotekarza.
 
IV. KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI 
 
1. Zamówienie składa się na odpowiednich formularzach u dyżurnego bibliotekarza.
2. Studenci i słuchacze studiów podyplomowych przed rozpoczęciem wypożyczania zobowiązani do podpisania oświadczenia (zał. nr 1).
3. Pracownicy WSG przed przystąpieniem do wypożyczenia zbiorów bibliotecznych są zobowiązani do podpisania oświadczenia (zał. nr 2).
4. Czytelnik ma obowiązek kontrolowania stanu swego konta bibliotecznego.
5. Nie wypożycza się:
- pozycji ze zbiorów specjalnych,
- wydawnictw z księgozbioru podręcznego,
- książek posiadanych w jednym egzemplarzu,
- ostatnich egzemplarzy wszystkich książek.
6. Jednorazowo wypożycza się dwie książki na okres dwóch tygodni.
7. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych materiałów, kontaktując się z wypożyczalnią osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną (biblioteka@byd.pl). W przypadku, gdy książka będzie potrzebna innym użytkownikom, bibliotekarz może nie wyrazić zgody na dalszą prolongatę.
8. Dyrektor Biblioteki może podjąć decyzję o zmianie limitów i terminów wypożyczeń.  
9. Za każdy dzień przetrzymywania książki nalicza się opłatę wg Cennika usług i opłat Bibliotek Głównej WSG.
 
V. WYPOŻYCZANIE W SIECI BIBLIOTEK WSG
 
1. W przypadku, gdy określonej pozycji nie ma w zbiorach danej biblioteki (Biblioteka Główna WSG bądź filia) uprawniony użytkownik zamawia potrzebne materiały u bibliotekarza w miejscu studiowania.
2. Pracownicy biblioteki realizującej zamówienie, po sprawdzeniu dostępności danej pozycji inwentarzowej, przesyłają je do biblioteki w miejscu studiowania zainteresowanego.
3. Z zamówionych materiałów, które nie przynależą do danej biblioteki użytkownik może korzystać wyłącznie na miejscu.
4. Biblioteka macierzysta udostępnia zamówione zbiory na okres dwóch tygodni.
5. Nie wypożycza się zbiorów zgodnie z rozdziałem IV, punkt 5 niniejszego regulaminu.
6. W wyjątkowych przypadkach użytkownik może sam realizować zamówienie w bibliotece, która znajduje się poza miejscem studiowania.
 
VI. WYPOŻYCZANIE MIĘDZYBIBLIOTECZNE
 
1. Prawo do korzystania ze zbiorów innych bibliotek, za pośrednictwem Biblioteki Głównej WSG mają:
a) pracownicy WSG,
b) studenci WSG,  
c) słuchacze studiów podyplomowych WSG.
2. Biblioteka Główna WSG realizuje zamówienia na:
a) wypożyczenia krajowe (jeśli pozycji nie ma w bydgoskich bibliotekach),
b) wypożyczenia zagraniczne (jeśli pozycji nie ma w krajowych bibliotekach).
3. Sprowadzone materiały udostępnia się w czytelni w okresie wyznaczonym przez bibliotekę wypożyczającą.
4. Za sprowadzanie książek z bibliotek krajowych i zagranicznych pobierane są  opłaty wg Cennika usług i opłat Bibliotek Głównej WSG.
5. Przy zamawianiu należy podać opis bibliograficzny publikacji:
a) książka: autor, tytuł, miejsce i rok wydania.
b) artykuł: autor artykułu, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, tom, rocznik, strony, na których znajduje się artykuł.
6. Biblioteka wypożycza własne zbiory innym bibliotekom, udostępnia odbitki 
kserograficzne z artykułów z posiadanych czasopism. Kopie wykonuje się odpłatnie. 
7. Nie wypożycza się:
a) pozycji ze zbiorów specjalnych,
b) książek powierzonych bibliotece jako depozyt,
c) gazet i czasopism,
d) książek znajdujących się w księgozbiorze podręcznym,
e) dzieł posiadanych w jednym egzemplarzu.
8. Okres wypożyczenia wynosi 30 dni. W uzasadnionych przypadkach dyżurny bibliotekarz może ustalić inny okres wypożyczenia książek.
9. Wypożyczone książki należy odesłać przesyłką poleconą lub wartościową.
 
VII. KOPIOWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH
 
1. Użytkownicy mogą korzystać z bezpłatnych skanerów znajdujących się w czytelni.
2. Dyżurny bibliotekarz ma prawo zakazać powielania materiałów ze względu na ich wartość (gdy grozi to uszkodzeniem) lub w innych uzasadnionych przypadkach.
 
VIII. KORZYSTANIE Z KOMPUTERÓW W CZYTELNI
 
1. Ze stanowisk komputerowych można korzystać jedynie w celach naukowych i edukacyjnych.
2. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o  sprzęt znajdujący się w czytelni.
3. Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania wszelkich usterek oraz nieprawidłowości w działaniu sprzętu dyżurnemu bibliotekarzowi.
4. Zabrania się instalowania na komputerach znajdujących się w czytelni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub ściągniętego z internetu.
5. Dyżurny bibliotekarz uprawniony jest do monitorowania pracy użytkowników na stanowiskach.
6. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad dyżurny bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji.
 
 
Przewodniczący Senatu WSG
 
        prof. WSG dr Kazimierz Marciniak
 
 

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.